Dung dịch được sử dụng để làm mềm cả hai loại nước cứng: nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu là
Dung dịch được sử dụng để làm mềm cả hai loại nước cứng: nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu là
A. Na2CO3.
B. Na2SO4.
C. Ca(OH)2.
D. HCl.

Đáp án A

Nguyên tắc làm mêm nước cứng là giảm nồng độ của Ca2+ và Mg2+

Na2SO4 và HCl không dược dùng để làm mềm nước cứng

Ca(OH)2 chỉ dùng để làm mềm nước cứng tạm thời

Đáp án A.