Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu ?
Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu ?
A. 10-17 m
B. 10-9 m
C. 10-10 m
D. 10-14 m

Đáp án C

HD• Nếu hình dung nguyên tử như một quả cầu trong đó các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân thì nguyên tử đó có đường kính khoảng 1 Ao, tức là khoảng 10-10 m.

10-17 là đường kính của electron.

10-14 m là đường kính của hạt nhân nguyên tử.

→ Chọn C.