Electronic music is a kind of music in which sounds are produced .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Electronic music is a kind of music in which sounds are produced .

ID [755996]

Electronic music is a kind of music in which sounds are produced ________.

A. electron
B. electric
C. electronic
D. electronically
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án D
Electron (n) điện
Electric (adj) sôi động, có liên quan đến điện, thuộc về điện
Electronic (adj) điện tử
Electronically (adv) bằng điện tử
Cần 1 trạng từ bổ nghĩa cho động từ “produce”
Dịch nghĩa: Nhạc điện tử là loại nhạc mà âm thanh được tạo ra bằng điện tử