Electronic music is a kind of music in which sounds are produced .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Electronic music is a kind of music in which sounds are produced .

ID [755999]

Electronic music is a kind of music in which sounds are produced __________.

A. electron
B. electric
C. electronic
D. electronically
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: D
Dịch nghĩa: Âm nhạc điện tử là một loại nhạc trong đó âm thanh được tạo ra bằng điện tử