Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dun?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dun?

ID [357658]

Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,4 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3COO-CH2-COOCH3
B. HCOO-C2H4-OOCC2H5
C. CH3COO-C2H2-COOCH3
D. CH3OOC-CH2-COOC2H5
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
anhvan9a bài này làm sao vậy ạ?
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 20:12
tranduchoanghuy Nhìn 4 đáp án thấy đều chứa 4 oxi ⇒ n = 2 ^_^
⇒ nA = 0,1 mol || Dễ thấy tất cả đều phản ứng theo tỉ lệ 1 : 2 với NaOH
⇒ nNaOH = 0,2 mol ⇒ BTKL: m ancol = 14,6 + 0,2 × 4 – 16,4 = 6,2 gam
⇒ M ancol = 62 g/mol ⇒ ancol là HOCH₂CH₂OH ⇒ chọn B
15 Tháng 8 lúc 22:7 (1) Cảm ơn
huynh19042002 s biết là n= 2 v bạn
Trả lời 15 Tháng 8 lúc 22:39
tranduchoanghuy C3nH5nO2n mà 4 đáp án đều 4 oxi ⇒ 2n = 4 ⇒ n = 2
15 Tháng 8 lúc 22:43 (1) Cảm ơn