Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một ?

ID [0]

Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Z hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
B. Chỉ có hai công thức cấu tạo thỏa mãn X.
C. Phân tử X có 3 nhóm -CH3.
D. Chất Y không làm mất màu nước brom.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: X có thể là CH3OOC-CH=CH-COOCH3 hoặc CH2=C(COOCH3)2.

⇒ Y là HOOC-CH=CH-COOH hoặc CH2=C(COOH)2, Z là CH3OH.

||⇒ chỉ có B đúng ⇒ chọn B.

Bình luận
xiaolin2k help me
Trả lời 21 Tháng 3 lúc 17:6
dungtintao hlep
Trả lời 5 Tháng 4 lúc 23:9
lequocdat1234 help me
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:16
nobivu chỉ có duy nhất 1 ct thỏa mãn là (CH3COO)2C2H4, bạn viết đầy đủ CTCT ra sẽ thấy A,C,D đều đúng
29 Tháng 4 lúc 23:1 Cảm ơn
nqtuan94 A , C , D đúng thì đề này phải chọn câu sai nhỉ
Tiếc là ct của bạn bị sai mất rồi
29 Tháng 4 lúc 23:5 Cảm ơn
nobivu xin lỗi nhé t nhầm đề, ct là H3C-OOC-CH=CH-COO-CH3 hoặc H3C-OOC-C(=CH2)-COO-CH3 thì chỉ có B đúng
29 Tháng 4 lúc 23:16 Cảm ơn