Family is the place where children is not only tolerated but welcomed and encouraged.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Family is the place where children is not only tolerated but welcomed and encouraged.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Family is the place where _______ children is not only tolerated but welcomed and encouraged.

A. taking
B. giving
C. having
D. showing
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. giving – give (v): cho
Đáp án còn lại: A. taking – take (v): lấy đi
C. having – have (v): có
D. showing – show (v): chỉ ra
Tạm dịch: Gia đình là nơi trẻ em không chỉ được bao dung mà còn được chào đón, khuyến khích.
Bình luận