Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.

ID [0]

Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.

A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.
B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.
C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.
D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.
Lại Thị Lan
Đáp án C Hiện tại phân từ dạng V-ing thay thế cho chủ ngữ + động từ trong giảm MĐQH.Câu A,B thiếu đại từ QH
coming = which come
Không dùng that,không lược bỏ đại từ QH trong MĐQH không giới hạn, D sai
Dịch nghĩa:Những con ruồi mà thường đến vào mùa hè, mang dịch bệnh
Bình luận
lamtc3 ò , tội ko học =.= . 13/2/2017
13 Tháng 2 lúc 21:5
phamthehung267 Sao câu C (kể cả mấy câu khác) lại có dấu phẩy ạ? Chẳng nhẽ máy đánh nhầm ạ @@
Trả lời 3 Tháng 7 lúc 11:27
wuyt120219 b ưi đó là mệnh đề quan hệ giới hạn đó b trong bài giảng p1 cô có ns
10 Tháng 4 lúc 23:8 Cảm ơn
phamthaihoangtung giảm mệnh đề quan hệ = Ving mà vẫn còn dâu phẩy ạ?
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 23:3
ceothuytrang Ở đây là MĐ QH Xác định nên có dấu phẩy đó b, k liên quan đến vc giảm mệnh đề
30 Tháng 4 lúc 1:13 Cảm ơn