Football is a team game that involves, to varying degrees, kicking a ball to score a

Football is a team game that involves, to varying degrees, kicking a ball to score a ____________
A. goal
B. point
C. tie
D. player

Đáp án A

Kiến thức về từ vựng
Tạm dịch
: Bóng đá là một trò chơi đồng đội, ở các mức độ khác nhau, đá bóng để ghi bàn.
Ta có: score a goal: ghi bàn.
⟹ Đáp án A