For a long time, the images of young ladies with a conical leaf hat known as “Non la” has made a strong impression on c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

For a long time, the images of young ladies with a conical leaf hat known as “Non la” has made a strong impression on c?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

For a long time, the images of young ladies with a conical leaf hat known as “Non la” has made a strong impression on _______ coming to Viet Nam

A. who
B. whom
C. whoever
D. whose
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. whoever: bất kỳ ai
Đáp án còn lại: A. who: loại vì nếu là “who” thì sau đó phải là động từ chính (chia theo thì và theo chủ ngữ)
B. whom: loại vì nếu là “whom” thì sau đó phải là chủ ngữ
D. whose: loại vì nếu là “whose” thì sau đó phải là 1 danh từ
Tạm dịch: Từ rất lâu rồi, hình ảnh những người con gái với chiếc nón lá đã để lại ấn tượng sâu đậm với bất kỳ ai đến Việt Nam.
Bình luận
nguyenkieuchauanh nhưng chỉ có whom mói đi cg giới từ chứ ạ?
Trả lời 16 Tháng 11 lúc 20:57
captain2604 em hiểu câu C k hoàn toàn là who, nó như everyone vậy. Mệnh đề quan hệ là từ chỗ coming trở đi chứ k phải từ whoever trở đi, coming ở đây chính là rút gọn MĐQH - lẽ ra là whoever who/that come to VN
16 Tháng 11 lúc 21:0 (2) Cảm ơn