For a long time, the images of young ladies with a conical leaf hat known as “Non la” has made a strong impression on c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

For a long time, the images of young ladies with a conical leaf hat known as “Non la” has made a strong impression on c?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777979]

For a long time, the images of young ladies with a conical leaf hat known as “Non la” has made a strong impression on _______ coming to Viet Nam

A. who
B. whom
C. whoever
D. whose
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: C. whoever: bất kỳ ai
Đáp án còn lại: A. who: loại vì nếu là “who” thì sau đó phải là động từ chính (chia theo thì và theo chủ ngữ)
B. whom: loại vì nếu là “whom” thì sau đó phải là chủ ngữ
D. whose: loại vì nếu là “whose” thì sau đó phải là 1 danh từ
Tạm dịch: Từ rất lâu rồi, hình ảnh những người con gái với chiếc nón lá đã để lại ấn tượng sâu đậm với bất kỳ ai đến Việt Nam.