Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có hai alen (A trội hoàn toàn so ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có hai alen (A trội hoàn toàn so ?

ID [0]

Giả sử một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền về một gen có hai alen (A trội hoàn toàn so với a). Sau đó, con người đã săn bắt phần lớn các cá thể có kiểu hình trội về gen này. Cấu trúc di truyền của quần thể sẽ thay đổi theo hướng

A.tần số alen A và alen a đều giảm đi.
B.tần số alen A và alen a đều không thay đổi.
C.tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên.
D.tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm đi.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận