Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000?

ID [0]

Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal. Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal. Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal. Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là:

A. 10% và 9%. 
B. 12% và 10%. 
C. 9% và 10%.
D. 10% và 12%. 
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận
xuannguyen1103 ai B ko??
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 23:13
ninhduong B đấy ) Key sai!! Lúc thi lười tính bấm random A mà lỗi key A thật )
Ta có: Sinh vật tiêu thụ bậc n là bậc dinh dưỡng cấp n + 1
=> Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 là: H3 = 180 000/ 1 500 000 = 12%
=> Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 là: H4 = 18 000/ 180 000 = 10%
29 Tháng 4 lúc 23:33 (2) Cảm ơn
xuanhaomanh sao key sai nhiều thế nhỉ
29 Tháng 4 lúc 23:44 Cảm ơn
ninhduong ai biết? t cũng chán báo key rồi :v sp thì sp thôi :'3
29 Tháng 4 lúc 23:46 Cảm ơn