Giả sử trong mộ t quần thể người đạt trạng thái cân bằng di truyề n với tần số của các nhóm máu là: nhóm A = 0,45; nhóm ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giả sử trong mộ t quần thể người đạt trạng thái cân bằng di truyề n với tần số của các nhóm máu là: nhóm A = 0,45; nhóm ?

ID [118992]

Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng di truyền với tần số của các nhóm máu là: nhóm A = 0,45; nhóm B = 0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04. Kết luận nào dưới đây về quần thể này là đúng?

A. Tần số các alen IA, IB và IO quy định các nhóm máu tương ứng là: 0,3; 0,5 và 0,2.
B. Tần số kiểu gen quy định các nhóm máu là: 0,25 IAIB; 0,09 IBIB; 0,04 IOIO; 0,3 IAIA; 0,21 IAIO; 0,12 IBIO.
C. Khi các thành viên trong quần thể kết hôn ngẫu nhiên với nhau sẽ làm tăng dần tần số cá thể có nhóm máu O.
D. Xác suất để gặp một người có kiểu gen IBIO trong số những người có nhóm máu B trong quần thể là 57,14%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D A = 0,45; B = 0,21; AB = 0,3; O = 0,04.
IO= 0,2; IA = 0,5; IB = 0,3(quần thể cân bằng)
A. Tần số các alen IA, IB và IO quy định các nhóm máu tương ứng là: 0,3; 0,5 và 0,2 → sai
B. Tần số kiểu gen quy định các nhóm máu là: 0,25 IAIB; 0,09 IBIB; 0,04 IOIO; 0,3 IAIA; 0,21 IAIO; 0,12 IBIO → sai
C. Khi các thành viên trong quần thể kết hôn ngẫu nhiên vớ i nhau sẽ làm tăng dần tần số cá thể có nhóm máu O → sai
D. Xác suất để gặp một người có kiểu gen IBIO trong số những người có nhóm máu B trong quần thể là 57,14% → 4/7 IBIO ; 3/7 IBIB → sinh con IBIO = 57,14%
Bình luận