Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

ID [0]

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

A.Ca(OH)2 và Cr(OH)3
B.Ba(OH)2 và Fe(OH)3
C.NaOH và Al(OH)3
D.Cr(OH)3 và Al(OH)3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận