Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?

ID [21836]

Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?

A.tinh bột, xenlulozơ.
B.polietilen, polibutađien.
C.sợi bông, xenlulozơ tri axetat.
D.tơ tằm, poli(hexametylen ađipamit).
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B HD: Bài học phân loại polime:

577962[LG].png

⇒ Hai chất thuộc loại polime tổng hợp là polietilen, polibutađien. Chọn B. ♦.

Bình luận