Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?

ID [577962]

Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?

A. tinh bột, xenlulozơ.
B. polietilen, polibutađien.
C. sợi bông, xenlulozơ tri axetat.
D. tơ tằm, poli(hexametylen ađipamit).
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B HD: Bài học phân loại polime:

577962[LG].png

⇒ Hai chất thuộc loại polime tổng hợp là polietilen, polibutađien. Chọn B. ♦.

Bình luận