Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng ?

ID [665748]

Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 1 thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện 10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là

A. 2 = 20 cm.
B.2 = 40 cm.
C. 1 = 30 cm.
D. 1 = 80 cm.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
hieuqv T=t/N =) T tỉ lệ nghịch vs N....T tỉ lệ thuận vs L
T1/T2=N2/N1=cănL1/cănL2
=) 10/20= căn10 / căn L2
L2=40cm
Trả lời 16 Tháng 5 lúc 22:28