Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố, có giao phối với nhau và sinh con nhưng vẫn được xem là 2 loài. Xét các ng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố, có giao phối với nhau và sinh con nhưng vẫn được xem là 2 loài. Xét các ng?

ID [651867]

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố, có giao phối với nhau và sinh con nhưng vẫn được xem là 2 loài. Xét các nguyên nhân sau:
I. Con lai có sức sống yếu, chết trước tuổi sinh sản.
II. Chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau
III. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị chọn lọc đào thải.
IV. Chúng có mùa sinh sản khác nhau.
V. Chúng có tập tính giao phối khác nhau.
VI. Con lai không có cơ quan sinh sản.
Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn tới được xem là 2 loài?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C Có 3 nguyên nhân, đó là I, III, VI → Đáp án C.
- Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố, có giao phối với nhau và sinh con nhưng vẫn được xem là 2 loài. Nguyên nhân dẫn tới được xem là 2 loài vì:
+ Con lai có sức sống yếu, chết trước tuổi sinh sản.
+ Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị chọn lọc đào thải
+ Con lai không có cơ quan sinh sản.
- II, IV và V không phải là nguyên nhân của câu hỏi này. Vì đề ra đã cho biết hai loài sống trong một môi trường, có giao phối với nhau và có sinh con.
Bình luận
thptso1phumy Giải vip và đề có gì đó sai sai . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 22:42