Hai tơ nào sau đây đều là tơ nhân tạo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Hai tơ nào sau đây đều là tơ nhân tạo?

ID [649428]

Hai tơ nào sau đây đều là tơ nhân tạo?

A. Bông, tơ tằm.
B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat.
C. Tơ nilon-6,6, tơ olon.
D. Tơ nilon-6, nilon-6,6.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận