Harry read the book difficulty, which is understandable considering that it is written in Arabic.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Harry read the book difficulty, which is understandable considering that it is written in Arabic.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID 755949.

Harry read the book __________ difficulty, which is understandable considering that it is written in Arabic.

A. on
B. by
C. with
D. in
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:7 Link fb:
Cấu trúc: read sth with difficulty: đọc cái gì một cách khó khăn
Tạm dịch: Harry đọc cuốn sách một cách khó khăn, điều đó là dễ hiểu khi xem xét rằng nó được viết bằng tiếng Ả Rập.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ