Harry read the book difficulty, which is understandable considering that it is written in Arabic.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Harry read the book difficulty, which is understandable considering that it is written in Arabic.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755949]

Harry read the book __________ difficulty, which is understandable considering that it is written in Arabic.

A. on
B. by
C. with
D. in
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: read sth with difficulty: đọc cái gì một cách khó khăn
Tạm dịch: Harry đọc cuốn sách một cách khó khăn, điều đó là dễ hiểu khi xem xét rằng nó được viết bằng tiếng Ả Rập.