Hạt mang tải điện trong chất điện phân là
Hạt mang tải điện trong chất điện phân là
A.  ion dương và ion âm.
B. electron và ion dương.
C. electron.
D.
electron, ion dương và ion âm.

Đáp án A

1.png