Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

A.  ion dương và ion âm.

B. electron và ion dương.

C. electron.

D.

electron, ion dương và ion âm.

Đáp án A

1.png