Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

'Have you ever been to Paris?' 'Yes, I've been there times.

'Have you ever been to Paris?' 'Yes, I've been there _____ times.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

Đáp án D

Câu mang nghĩa tích cực
Times (n) lần : danh từ đếm được số nhiều
Đáp án D
Dịch nghĩa: Bạn đã từng đến Pari chưa ? Rồi ,tôi đã đến đó vài lần