Having made his first film earlier this year, he is starring in a new musical.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Having made his first film earlier this year, he is starring in a new musical.

ID [755993]

Having made his first film earlier this year, he is____________ starring in a new musical.

A. actually
B. currently
C. lately
D. recently
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: A
Giải thích: currently= hiện tại
Giữa hai mệnh đề có mối quan hệ về thời gian và nhân quả. Vì đã đóng phim vào đầu năm (earlier this year) cho nên hiện nay mới đang đóng nhạc kịch (currently).
Mặt khác, "currently" là một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn.
Dịch nghĩa: Sau khi thực hiện bộ phim đầu tiên của mình vào đầu năm nay, anh ta hiện nay đang đóng vai chính trong một vở nhạc kịch mới.
vietanh2603 key B là currently mà
biết là key hay sai nhưng vẫn cay
13 Tháng 6 lúc 17:27