He always talks as though he a public meeting
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

He always talks as though he a public meeting

ID [119448]

He always talks as though he ______ a public meeting

A. addressing
B. addressed
C. were addressing
D. is addressing
Lại Thị Lan
Đáp án C as if/as though(như thể) - động từ sau nó luôn lùi thì so với động từ ở vế trước nó và dạng của ‘to be’ luôn là ‘were’
as if/as though(Có thật) : as if/as though + real tenses dùng với các tình huống đúng, có thật ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
+ Cấu trúc: S + V-s/-es + as if / as though + S +V-s/-es
+ Nếu chủ ngữ là They/you/we/I thì động từ giữ nguyên
+ Nếu chủ ngữ là He/she/it thì động từ phải thêm -s/-es.
as if/as though(Không có thật): dùng với các tình huống giả định (không đúng, không có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc quá khứ.), cho dù thì của câu là gì đi nữa -> Không dùng với "the present subjunctive".
+ Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh: S + V-s/-es + as if / as though + S +V2/-ed
cấu trúc as if / as though + past subjunctive (giả định quá khứ đơn) => tình huống giả định ở hiện tại.
cấu trúc as if / as though + past perfect subjunctive (giả định quá khứ hoàn thành) => tình huống giả định ở quá khứ
Dịch: Anh ấy luôn nói như thể mình đang nói ở cuộc gặp tập thể vậy
Bình luận
dangmyhanh là sao ạ, giúp em vs ạ
Trả lời 16 Tháng 9 lúc 18:32
captain2604 tình huống ở hiện tại thì giả định ở quá khứ, ở đây nghĩa tiếp diễn phù hợp hơn, nên sẽ thành quá khứ tiếp diễn thôi em, lưu ý be chỉ được chia là were, giống điều kiện loại 2 ấy.
16 Tháng 9 lúc 18:55 Cảm ơn