He did some odd jobs at home .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

He did some odd jobs at home .

ID [756010]

He did some odd jobs at home ______.

A. disappointment
B. disappoint
C. disappointed
D. Disappointedly
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN