He didn't drive.... enough to pass the driving test
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

He didn't drive.... enough to pass the driving test

ID [756014]

He didn't drive.... enough to pass the driving test

A. careful
B. carefully
C. care
D. careless
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: B
Cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ "drive"
Dịch: Anh ấy đã lái xe cẩn thận để qua được bài kiểm tra lái xe