He is a good team leader who always acts in case of emergency.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

He is a good team leader who always acts in case of emergency.

ID [755994]

He is a good team leader who always acts ______ in case of emergency.

A. decisively
B. decisive
C. decision
D. decide
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: A
Giải thích:
A. decisively (adv): dứt khoát, quả quyết B. decisive (adj): dứt khoát
C. decision (n): quyết định D. decide (v): quyết định
Ở đây có động từ “act”, từ cần điền phải là một trạng từ bổ ngữ.
Tạm dịch: Anh ấy là một đội trưởng tốt người luôn hành động dứt khoát trong những tình huống khẩn cấp.