He talks as if he all the work himself, but in fact Tom and I did most of it.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

He talks as if he all the work himself, but in fact Tom and I did most of it.

ID [119449]

He talks as if he _____ all the work himself, but in fact Tom and I did most of it.

A. was doing
B. had done
C. did
D. have done
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: Anh ta nói như thể mình đã tự làm hết công việc vậy, nhưng trên thực tế thì tôi và Tom làm hầu hết mọi việc
Bình luận