His advisor recommended that he at least three courses each summer
Moon.vn - Học để khẳng định mình

His advisor recommended that he at least three courses each summer

ID [778099]

His advisor recommended that he _____ at least three courses each summer

A. takes
B. can take
C. should take
D. would take
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: tư vấn viên của anh ấy gợi ý rằng anh ta nên tham gia ít nhất ba khóa học mỗi mùa hè