His advisor recommended that he at least three courses each summer
Moon.vn - Học để khẳng định mình

His advisor recommended that he at least three courses each summer

ID [119485]

His advisor recommended that he _____ at least three courses each summer

A. takes
B. can take
C. should take
D. would take
Lại Thị Lan
Đáp án C Dịch: tư vấn viên của anh ấy gợi ý rằng anh ta nên tham gia ít nhất ba khóa học mỗi mùa hè
Bình luận