His ideas about marriage are quite different mine.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

His ideas about marriage are quite different mine.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

His ideas about marriage are quite different ______ mine.

A. with
B. from
C. for
D. on
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. from
Cấu trúc: be different from: khác với ai/cái gì
Tạm dịch: Lý tưởng về hôn nhân của anh ấy khá khác với tôi.
Bình luận