His ideas about marriage are quite different mine.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

His ideas about marriage are quite different mine.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777972]

His ideas about marriage are quite different ______ mine.

A. with
B. from
C. for
D. on
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: B. from
Cấu trúc: be different from: khác với ai/cái gì
Tạm dịch: Lý tưởng về hôn nhân của anh ấy khá khác với tôi.