Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

ID [657762]

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

A. C4. 
B. CAM.
C. C3.
D. C4 và thực vật CAM.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận