Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được d?

ID [52809]

Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1:4). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát ra 0,03 mol khí NO. Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 154,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn hợp X là

A.37,33%
B.48,80%
C.29,87%
D.33,60%
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A Giải: ● Cu + Y → sinh NO ⇒ Y chứa H+ và NO3 ⇒ Y không chứa Fe2+.

► Ta có sơ đồ phản ứng:

\(\underbrace {\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{Fe}\\{F{e_3}{O_4}}\\{FeC{O_3}}\\{Fe{{(N{O_3})}_2}}\end{array}}\right\}}_{15(g)} + \begin{array}{*{20}{c}}{NaHS{O_4}}\\{HN{O_3}:0,16}\end{array} \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{F{e^{3 + }}}\\{N{a^ + }}\\{{H^ + }}\\{SO_4^{2 - }}\\{NO_3^ - }\end{array}} \right\} + \begin{array}{*{20}{c}}{C{O_2}}\\{NO}\end{array} + {H_2}O\).

nH+ = 4nNO = 0,12 mol. Bảo toàn electron: 2nCu = nFe3+ + 3nNO ⇒ nFe3+ = 0,18 mol.

● Xét Ba(OH)2 + Y ⇒ ↓ gồm Fe(OH)3 và BaSO4 ⇒ nBaSO4 = 0,58 mol.

Bảo toàn gốc SO4: nNaHSO4 = nSO42–/Y = nBaSO4 = 0,58 mol ⇒ nNa+/Y = 0,58 mol.

Bảo toàn điện tích: nNO3 = 0,08 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O = 0,31 mol.

● Bảo toàn khối lượng: mZ = 4,92(g) ||⇒ dễ giải ra được 0,03 mol CO2 và 0,12 mol NO.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nFe(NO3)2 = 0,02 mol; nFeCO3 = nCO2 = 0,03 mol.

► nH+ phản ứng = 2nO + 4nNO + 2nCO3 ⇒ nO = 0,04 mol ⇒ nFe3O4 = 0,01 mol.

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe = 0,1 mol ||⇒ %mFe = 0,1 × 56 ÷ 15 × 100% = 37,33% ⇒ chọn D.

Bình luận
tqn00 - vì sao ko chứa sắt 2+ ạ

Trả lời

tranduchoanghuy Y chứa H⁺ và NO₃⁻ rồi, nếu chứa cả Fe²⁺ thì nó sẽ pứ với nhau ấy em ^_^
vô lý mất rồi
tqn00 e cảm ơn : )
phanphucb Hơis không biết vô thi tính nổi không nữa
hoangdx20 - cach lam thi k kho nhung max dai

Trả lời

0966049600 - giải thích cho em chỗ mol H+ pư = 2nO + 4nNO + 2nCO3 . 20/4/2018

Trả lời

tranduchoanghuy 2H⁺ + O²⁻ → H₂O || 4H⁺ + NO₃⁻ + 3e → NO + 2H₂O || 2H⁺ + CO₃²⁻ → CO₂ + H₂O
||⇒ nH⁺ = 2nO + 4nNO + 2nCO₃ ^_^