Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X.Cho dung dịch X lần lượt phản ứng với các chất Cu, Ag?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X.Cho dung dịch X lần lượt phản ứng với các chất Cu, Ag?

ID [0]

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X.Cho dung dịch X lần lượt phản ứng với các chất Cu, Ag, dung dịch KMnO4, Na2CO3, KNO3. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch X là:

A.6
B.5
C.3
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận