Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp H gồm Mg (5a mol) và Fe3O4 (a mol) trong dung dịch chứa KNO3 và 0,725 mol HCl, cô cạn d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp H gồm Mg (5a mol) và Fe3O4 (a mol) trong dung dịch chứa KNO3 và 0,725 mol HCl, cô cạn d?

ID [655925]

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp H gồm Mg (5a mol) và Fe3O4 (a mol) trong dung dịch chứa KNO3 và 0,725 mol HCl, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được lượng muối khan nặng hơn khối lượng hỗn hợp H là 26,23 gam. Biết kết thúc phản ứng thu được 0,08 mol hỗn hợp khí Z chứa H2 và NO, tỉ khối của Z so với H2 bằng 11,5. Phần trăm khối lượng sắt trong muối khan có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 17.
B. 18.
C. 26.
D. 6.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
trungvuongttht Lời giải?
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 15:38