Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,4?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,4?

ID [756114]

Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 5,60.
B. 12,24.
C. 6,12.
D. 7,84.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

tranquangphu081201 phản ứng ra 2 muối trong TH2 là sao ạ?
15 Tháng 6 lúc 16:32
sasuke1102 Fe+3HNO3--> Fe(NO3)3;
Fe dư hòa tan 1 phần Fe(NO3)3;
Fe dư + 2Fe(NO3)3 --> 3Fe(NO3)2
15 Tháng 6 lúc 16:35 (2) Cảm ơn