Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) và H2SO4, thu được du?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) và H2SO4, thu được du?

ID [0]

Hòa tan hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO30,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 62,605 gam (không chứa ion Fe3+ và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 27.
B. 20.
C. 23.
D. 26.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: ► Z chứa H2 ⇒ trong Y không chứa ion NO3. Ta có sơ đồ phản ứng sau:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{Mg}\\{Fe}\\{FeC{O_3}}\\{Cu{{(N{O_3})}_2}}\end{array}} \right\} + \begin{array}{*{20}{c}}{{H_2}S{O_4}}\\{NaN{O_3}:0,045}\end{array} \to \underbrace {\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{M{g^{2 + }}}\\{F{e^{2 + }}}\\{C{u^{2 + }}}\\{N{a^ + }}\\{NH_4^ + }\\{SO_4^{2 - }}\end{array}} \right\}}_{62,605(g)} + \underbrace {\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}N\\O\\{{H_2}:0,02}\\{C{O_2}}\end{array}} \right\}}_{6,08(g)} + {H_2}O\)

Bảo toàn nguyên tố Natri và gốc SO4: nH2SO4 = nNa2SO4 = 0,455 mol

||► Đặt nNH4+ = x ⇒ Bảo toàn gốc OH: nOH/↓ = (0,865 – x) mol.

∑m(Mg2+, Fe2+, Cu2+) = 62,605 – 0,045 × 23 – 18x – 0,455 × 96 = (17,89 – 18x) (g)

||⇒ m↓ = (17,89 – 18x) + 17 × (0,865 – x) = 31,72(g) ⇒ x = 0,025 mol.

● Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O = 0,385 mol. Bảo toàn khối lượng:

||⇒ m = 62,605 + 0,385 × 18 + 0,17 × 608/17 – 0,455 × 98 – 0,045 × 85 = 27,2(g) ⇒ chọn A.

Bình luận
uyenuyen2000 mod oi giai thích hộ e dòng BTNT Na và gốc SO4 vs
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 15:27
levu188200 good
30 Tháng 4 lúc 21:11
levu188200 giải thích hộ em chỗ bảo toàn Na với ạ
Trả lời 30 Tháng 4 lúc 22:2
tranduchoanghuy Ban đầu Natri chứa trong NaNO₃ và NaOH
Sau pứ của NaOH với Y thì Na chỉ chứa trong Na₂SO₄ ^_^
⇒ nNaNO₃ + nNaOH = 2nNa₂SO₄ ⇒ ...
30 Tháng 4 lúc 23:52 Cảm ơn