Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) chủ trương
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) chủ trương

ID [756059]

Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) chủ trương

A. khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế.
B. thiết lập chính thể Cộng hòa dân chủ.
C. thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
D. thiết lập chính thể quân chủ lập hiến.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN