holiday time, Americans fly to other cities to visit their friends and relatives.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

holiday time, Americans fly to other cities to visit their friends and relatives.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

_______holiday time, Americans fly to other cities to visit their friends and relatives.

A. On
B. At
C. For
D. By
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. At
On holiday = At holiday time: vào thời gian nghỉ lễ
Dịch: Vào thời gian nghỉ lễ, người Mỹ thường bay đến các thành phố khác để thăm bạn bè, người thân.
Bình luận