Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗ?

ID [0]

Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí lần lượt là:

A. 50% và 50%
B. 60% và 40%
C. 20% và 80%
D. 25% và 75%.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
hangxom3tt cho mk lời giải bài này với ạk
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 23:2
unknown2002 ai bt giải mình cái
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 20:16
ntkphuong1203 Trong hỗn hợp A ta có: x là số mol oxi, y là số mol ozon:
(32x +16y)/(x+y) =19,2 => [32(x+y) +16y)/(x+y) =38,4
=>16y/(x+y) = 6,4 => y/(x+y)= 6,4/16 =0,4

Tương tự như trên:

%VOzon=0,4.100=40%, %Voxi=100-40=60%.
4 Tháng 5 lúc 22:0 (1) Cảm ơn
vu101022 sao từ (32x+16y)/(x+y)=19,2 => [32(x+y)+16y)/(x+y)=38,4 hay vậy
Trả lời 7 Tháng 5 lúc 18:23
danhhoang123 dùng sơ đồ chéo cho dể
O2 -H2---> 32 ___38.4___6.4
O3 48 9.6
=> O2/O3=2/3=> O2=60% và O3 =40%
4 Tháng 5 lúc 19:2