Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó c?

ID [653414]

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa 1 liên kết đôi C = C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư thu được 896ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

A. 40,82%
B. 38,76%
C. 29,25%
D. 34,01%
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D HD: giải ancol → là 0,08 mol CH3OH → nE = 0,08 mol.

giải đốt 5,88 gam E gồm 0,22 mol H2 + 0,08 mol O2 → có 0,24 mol C.

Tương quan có neste không no = ∑nCO2 – ∑nH2O = 0,02 mol → nhai este no = 0,06 mol.

Biện luận: chú ý rằng este không no dạng RCOOCH3 có đồng phân hình học

||→ este không nó tối thiểu phải là CH3CH=CH-COOCH3 (là C5).

Xem tiếp, este no tối thiểu là HCOOCH3 ||→ chặn số Ceste không no < (0,24 – 0,06 × 2) ÷ 0,02 = 6.

5 ≤ số Ceste không no < 6 có nghĩa là este không no là C5H8O2 luôn.

||→ Yêu cầu %meste không no trong E = 0,02 × 100 ÷ 5,88 ≈ 34,01%. Chọn A. ♥.

Bình luận
buitam2000 đáp án c mới đúng chứ ạ. cho e xin ct của este ko no theo cách giải trên. còn số mol thì ra đúng rồi ạ
20 Tháng 5 lúc 22:53