Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được?

ID [0]

Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho 8,55 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được p gam Ag. Giá trị của p là

A.8,64
B.11,0808
C.18,59
D.21,6
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: Gọi số mol của C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO lần lượt là a, b và c.

Theo đề bài ta có hệ pt: \(\dfrac{a}{a+b+c}\) = 0,5 || 3a + 3b + 2c = 0,17 || 2a + 3b + 2c = 0,14

Giải hệ ta có a = 0,03, b = 0,02, c = 0,01

=> mX = 0,03×46 + 0,02×58 + 0,01×44 = 2,98 gam

Nếu cho 2,98gam X tráng bạc thì mAg = (0,02×2 + 0,01×2)×108 = 6,48 gam

Cứ 2,98 gam X → 6,48 gam Ag ||=> 8,55gam X → a gam Ag

⇒ a = \(\dfrac{8,55 \times 6,58}{2,98}\) ≈ 18,59 gam ⇒ Chọn C

Bình luận
truongkiller008 - cái chỗ cuối dùng tỷ lệ 8,55/2,98 ra lẻ.cữ nghĩ làm sai.bấm mấy lần vẫn ra lẻ T__T. . 20/4/2018

Trả lời