Hỗn hợp X gồm hai este Y và Z (MY < MZ) đều mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Thủy phân hoàn toàn 11,26 gam X?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Hỗn hợp X gồm hai este Y và Z (MY < MZ) đều mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Thủy phân hoàn toàn 11,26 gam X?

ID [658971]

Hỗn hợp X gồm hai este Y và Z (MY < MZ) đều mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Thủy phân hoàn toàn 11,26 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp ancol E và hỗn hợp rắn F. Đốt cháy hoàn toàn E cần vừa đủ 4,816 lít O2 (đktc), thu được 0,43 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Nung F với vôi tôi xút dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,912 lít CH4 (đktc). Phần trăm khối lượng của Z trong X là

A. 64,83%.
B. 58,61%.
C. 35,17%.
D. 71,05%.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A HD: Y và Z có mạch cacbon không phân nhánh ⇄ chúng có không quá 2 nhóm chức este.

Đọc kĩ: F là hỗn hợp và nung chỉ cho CH4↑ ⇒ F chứa CH3COONa và CH2(COONa)2.

có nCH4 = 0,13 mol → gọi nCH2(COONa)2 = x mol ⇒ nCH3COONa = 0,13 – x mol.

• đốt hỗn hợp ancol E + 0,215 mol O2 –––to–→ 0,43 mol hỗn hợp (CO2 + H2O).

gọi nCO2 = y mol ⇒ nH2O = 0,43 – y mol ||⇒ mE = 26y + 0,86 gam.

Cách 1: sử dụng số liệu đặc biệt: 0,215 × 2 = 0,43.

→ bảo toàn O các em sẽ thấy ngay ∑nO trong E = ∑nC trong E ⇒ E gồm CH3OH và C2H4(OH)2.

giải + biện luận tiếp theo xin để các bạn tự tiếp tục. mình xin đi theo hướng tổng quát hơn:

Cách 2: giải theo hướng bình thường, tổng quát hơn:

♦ Thủy phân 11,26 gam E + NaOH (vừa đủ) → hỗn hợp F + hỗn hợp E.

⇝ BTKL có: 11,26 + (0,13 + x) × 40 = 82 × (0,13 – x) + 148x + (26y + 0,86).

Lại có theo bảo toàn O phản ứng cháy có: 0,13 + x = ∑nO trong E = y

kết hợp giải hệ được: x = 0,03 mol và y = 0,16 mol. thay lại các phản ứng:

→ giải hai ancol là 0,06 mol CH3OH và 0,05 mol C2H2(OH)2.

ghép với 2 gốc axit là 0,03 mol CH2(COO)2 và 0,1 mol CH3COO

⇒ X gồm 0,03 mol CH2(COOCH3)2 (Y) và 0,05 mol (CH3COO)2C2H4 (Z).

⇒ Yêu cầu: %mZ trong X = 146 × 0,05 ÷ 11,26 × 100% ≈ 64,83% ⇝ Chọn đáp án A. ♥

Bình luận