Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau: -Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dị?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau: -Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dị?

ID [119861]

Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:
– Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.
– Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.
– Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.
Giá trị của V là

A.180.
B.200.
C.110.
D.70.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Khối lượng mỗi phân bằng nhau = \(\dfrac{44,7}{3}\) = 14,9 gam

Từ phần 1 → ∑n(CO32– + HCO3 ) = nBaCO3 (1) = 0,18 mol

Từ phân 2 → nCO32– = nBaCO3 (2) = 0,04 mol ⇒ nHCO3 = 0,14 mol

⇒ 0,04×(2R+60) + 0,14×(R+61) = 14,9 \(\Leftrightarrow\) R = 18 (NH4/)

Ta có các phản ứng sau:

2KOH + (NH4)2CO3 → K2CO3 + 2NH3↑ + 2H2O

2KOH + NH4HCO3 → K2CO3 + NH3 + 2H2O

⇒ nKOH cần dùng = 0,04×2 + 0,14×2 = 0,36 mol

\(\Leftrightarrow\) VKOH cần dùng = 0,36 ÷ 2 = 0,18 lít = 180 ml ⇒ Chọn A

Bình luận
vanthao2003 - Thầy ơi, có trường hợp có R(oh)2 cũng là kết tủa trong 35,46g kết tủa koạ ?

Trả lời

tranduchoanghuy R2CO3 và RHCO3 chứng tỏ R hóa trị I, mà hóa trị I thì hidroxit đều tan
tranduchoanghuy trong bài này anh nói KL kiềm ấy nha, tại để pứ được thì muối cacbonat phải tan, không thể là KL nhóm B được
thihongphan - khối lượng mỗi phần bằng nhau:44,7/3=14,9
gọi a(mol):R2CO3-->nCO32-=a
b(mol):RHCO3-->nHCO3-=b
phần I:Ba2+ +CO32- -->BaCO3
a ----->a
Ba2+ +OH- +HCO3- -->BaCO3+H2O
b II: Ba2+ +CO32- -->BaCO3 +H2O
0,04 <---7,88/197=0,04
=>a=0,04 thay vào (1)=>b=0,14
ta có phần III: (NH4)2CO3+2KOH-->K2CO3+2NH3+2H2O
0,04 ----->0,08
NH4HCO3+2KOH-->K2CO3+NH3+2H2O
0,14---->0,28
=>A

Trả lời