Hợp chất X có màu đỏ thẫm, tan rất tốt trong nước tạo thành dung dịch E chứa hỗn hợp hai axit trong đó axit Y là có mà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hợp chất X có màu đỏ thẫm, tan rất tốt trong nước tạo thành dung dịch E chứa hỗn hợp hai axit trong đó axit Y là có mà?

ID [60835]

Hợp chất X có màu đỏ thẫm, tan rất tốt trong nước tạo thành dung dịch E chứa hỗn hợp hai axit trong đó axit Y là có màu cam, cho NaOH dư vào E được dung dịch chứa chất Z có màu vàng. Thêm tiếp axit sunfuric vào đến dư được chất T có màu da cam. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A.CrO3, H2CrO4, Na2CrO4, Na2Cr2O7.
B.Cr2O3, H2Cr2O7, Na2CrO4, Na2Cr2O7.
C.Cr2O3, H2Cr2O7, Na2Cr2O7, Na2CrO4.
D.CrO3, H2Cr2O7, Na2CrO4, Na2Cr2O7.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DHD:
X có màu đỏ thẫm, tan trong nước tạo 2 axit ⇒ X là CrO3.
CrO3 + H2O → E (H2CrO4, H2Cr2O7).
Trong E có chất Y màu da cam ử Y là H2Cr2O7.
Cho NaOH vào E: Cr2O72– + 2OH → 2CrO42–vàng + H2O.
(ngoài ra còn có phản ứng giữa H+ và OH).
Z chứa Na2Cr2O7.
Thêm H2SO4 vào Z thì: 2CrO42– + 2H+ → Cr2O72– + H2O.
T chứa Na2CrO4.

Bình luận