Housework is shared between them.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Housework is shared between them.

ID [755997]

Housework is ________ shared between them.

A. equally
B. equal
C. equality
D. equalizing
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án A
Equally (adv) ngang bằng
Equal (adj) ngang băng
Equality (n) sự ngang bằng
Ta có công thức: to be + adv + V. Trạng từ bổ nghĩa cho động
Dịch: Công việc nhà được chia sẻ công bằng giữa họ.