How ... she dances!: beautiful
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

How ... she dances!: beautiful

ID [756015]

How ... she dances!

A. beautiful
B. beautifully
C. beauty
D. beautify
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: B
Cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ "dance"
Dịch: Cô ấy nhảy thật đẹp!