Humans can use language deceptively by telling lies or half-truths.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Humans can use language deceptively by telling lies or half-truths.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

Humans can use language deceptively by telling lies or half-truths.

A. in an honest way
B. in a dishonest way
C. for a serious purpose
D. at the wrong time
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. in an honest way
deceptively (adv): lừa gạt >< in an honest way: một cách trung thực
Đáp án còn lại: B. in a dishonest way: một cách không trung thực
C. for a serious purpose: vì một mục đích nghiêm túc
D. at the wrong time: sai thời điểm
Tạm dịch: Con người có thể lừa gạt bằng cách nói dối hoặc nói một nửa sự thật.
Bình luận