I cannot understand why she did that, it really doesn’t add up.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I cannot understand why she did that, it really doesn’t add up.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID [777965]

I cannot understand why she did that, it really doesn’t add up.

A. doesn’t calculate
B. is easy to understand
C. doesn’t make sense
D. makes the wrong addition
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: B. is easy to understand
doesn’t add up = doesn’t make sense : không có ý nghĩa gì >< to be easy to understand: dễ hiểu
Đáp án còn lại: A. doesn’t calculate: không tính toán
C. doesn’t make sense: không có ý nghĩa gì
D. makes the wrong addition: thêm nhứng thứ sai lầm
Tạm dịch: Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại làm thế, nó thực sự không có ý nghĩa gì cả.