I cannot understand why she did that, it really doesn’t add up.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I cannot understand why she did that, it really doesn’t add up.

ID []

I cannot understand why she did that, it really doesn’t add up.

A.doesn’t calculate
B.is easy to understand
C.doesn’t make sense
D.makes the wrong addition
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BChọn đáp án: B. is easy to understand
doesn’t add up = doesn’t make sense : không có ý nghĩa gì >< to be easy to understand: dễ hiểu
Đáp án còn lại: A. doesn’t calculate: không tính toán
C. doesn’t make sense: không có ý nghĩa gì
D. makes the wrong addition: thêm nhứng thứ sai lầm
Tạm dịch: Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại làm thế, nó thực sự không có ý nghĩa gì cả.
Bình luận