I can’t remember exactly what happened, but I do have a vague memory of seeing a big black bird just before the two trai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I can’t remember exactly what happened, but I do have a vague memory of seeing a big black bird just before the two trai?


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Null

ID [755963]

I can’t remember exactly what happened, but I do have a vague memory of seeing a big black bird just before the two trains collided.

A. simple
B. clear
C. sufficient
D. distinctive
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

“vague” (adj): mơ hồ, không rõ ràng >< clear: rõ ràng
Tạm dịch: Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng tôi có một ký ức mơ hồ là nhìn thấy một con chim đen lớn ngay trước khi hai đoàn tàu va chạm.