I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we more often
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we more often

ID [0]

I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we _____ more often

A.go
B.went
C.will go
D.have gone
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án BCấu trúc câu điều ước loại 1: wish + S+ V.ed
Dịch: Tôi thực sự thích chuyến đi đến rạp chiếu phim. Tôi mong rằng chúng ta đi thường xuyên hơn.
Bình luận
nguyenky2k1 - Câu này would go đực không ạ ?

Trả lời

sonny143 Theo mình tra cứu được thì dùng "would + V" hay "V(past)" đều được trong câu này nha bạn.