I requested that he because he was making so much noise
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I requested that he because he was making so much noise

ID [119455]

I requested that he _____ because he was making so much noise

A. should have left
B. must have left
C. should leave
D. would leave
Lại Thị Lan
Đáp án C Dịch: Tôi yêu cầu anh ta rời vì gây quá nhiều tiếng ồn
Bình luận