I requested that he because he was making so much noise
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

I requested that he because he was making so much noise

ID [778077]

I requested that he _____ because he was making so much noise

A. should have left
B. must have left
C. should leave
D. would leave
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: Tôi yêu cầu anh ta rời vì gây quá nhiều tiếng ồn